AR-GE PROJELER

Müşterilerimiz için ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerini koordine etmekte büyük bir tecrübeye sahibiz. Proje danışmanlığı hizmeti için ulusal ve uluslararası fonlara yönelik Ar-Ge ve yenilik proje önerisi hazırlama aşamasında desteğe ihtiyacı olan firmalara ve bireylere hizmet veriyoruz. Proje önerisi hazırlanması sırasında proje ekibinin kurulması, projenin Ar-Ge ve yenilikçi yönünün değerlendirilmesi, proje planının yapılması, iş paketlerinin oluşturulması, bütçenin hazırlanması ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda danışmanlık desteği sağlanır.
Images

Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü

Images

Yeterli bilgi birikimi


Images

Yeterli finansal kaynak

Images

Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak


TEKNOKENTLERİN HEDEFLERİ • Ar-Ge ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretimine yol vererek, bu tarz ürünlerde dışabağımlılığı azaltmak, ihracat oranını artırmak.
 • Yüksek teknoloji kökenli firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek.
 • Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.
 • Firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak.
 • AR-GE ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak, yerel sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek.
 • Bölgeye dışarıdan yatırımlar çekmek.
 • Nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek.
 • Kompakt ve düzenli planlanmış yaşam yerleşkelerinin oluşmasına öncülük etmek.
 • Bulundukları çevre için modernizasyon ve gayrimenkul değerlendirici etki yaratmak, refah düzeyini arttırmak.
 • Kamu araştırma kurumları ile üretim sektörlerinin (sanayi) işbirliğinin sağlanması.
 • Ulusal sanayinin uluslar arası alanda rekabet gücünü artırmak.
 • Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek ve verimliliği arttırarak üretim maliyetlerini düşürmek.
 • Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak.
 • Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak.
 • Araştırmacı ve nitelikli kişilere iş imkânı yaratmak.
 • Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak.
 • images