PROGRAMIN AMACI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL'ye kadar desteklenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirilen ve KBS'de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

imagesDESTEK SÜRESİ: Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla
36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur.
DESTEK ÜST LİMİTLERİ: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti,
geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000
(dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere 6.000.000 (altımilyon) TL'dir.
DESTEK KALEMLERİ DESTEK ORANLARI
a) Makine-teçhizat desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
b) Yazılım giderleri desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
c) Personel gideri desteği** Geri ödemesiz
ç) Referans numune gideri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
d) Hizmet alımı desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]